Menu Zavřeno

Seznam zkratek

atp - přetlaková atmosféra
BSP - Brigáda socialistické práce
ČSVTS - Vědecko technická společnost
DPO - Dopravní podnik Ostrava
GO - generální oprava
JZD - Jednotné zemědělské družstvo
KB - koksová baterie
ks (hp) - jednotka výkonu – koňská síla (horse power)
OŘJ - Oddělení řízení jakosti
OV - ohřívač větru
q - metrický cent (100 kg)
ROH - Revoluční odborové hnutí
RVHP - Rada vzájemné hospodářské pomoci
SO - střední oprava
SP - spékací pás aglomerátu
TD - turbodmychadlo
US - Středisko uhelná služba
VP - pec
ZTER - Závodní technickoekonomická rada

Napsat komentář

VŠECHNY KAPITOLY